top of page

Algemene Voorwaarden

Home    -    

Algemene Voorwaarden
versie mei 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die JanGrietje.nl (Opdrachtnemer), gevestigd te Egmond aan Zee aan de Voorstraat 92 BOV aan derden worden verstrekt. Degene die met JanGrietje.nl overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de "Opdrachtgever.  
   

 2. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien partijen dit schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
   

 3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen treden in een dergelijk geval in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietig de bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
   

 4. Indien op grond van (mondelinge)afspraken tussen Opdrachtgever en JanGrietje.nl vóór het ter hand stellen van deze voorwaarden al met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, zijn deze voorwaarden met terugwerkende kracht op de opdracht en de al begonnen uitvoering van toepassing.
   

 5. Opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten of overeenkomsten.

 

Artikel 2. Kwaliteit

 1. JanGrietje.nl zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle werkzaamheden van JanGrietje.nl worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in een schriftelijke overeenkomst JanGrietje.nl uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
   

 2. Opdrachtgever zal JanGrietje.nl steeds tijdig van alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk gegevens voorzien.
   

Artikel 3. Offerte en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen afkomstig van JanGrietje.nl zijn onherroepelijk en hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen. 
   

Artikel 4. Vergoedingen

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de Opdrachtnemer de overeengekomen vergoeding voor de uitgevoerde opdracht factureren voordat de opdracht is uitgevoerd. De betaling van de verschuldigde vergoeding zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van een juiste en volledige factuur, mits de levering, product of dienst is goedgekeurd.

 2. JanGrietje.nl heeft het recht de betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de Opdrachtgever zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt.


Artikel 5. Termijnen

 1. De enkele overschrijding van een overeengekomen termijn brengt JanGrietje.nl niet in verzuim. JanGrietje.nl niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten haar macht liggende omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. 

 2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal het JanGrietje.nl dit zo spoedig melden aan Opdrachtgever.
   

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer    verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie welke hun bekend is geworden tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst of waarvan zij het geheime of vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs behoren te kennen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend is begrepen de voorwaarden van de overeenkomst, vertrouwelijke zakelijke informatie, vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkzaamheden, zoals informatie over de werkwijze, rapportages, onderliggende data, de methoden en technieken van JanGrietje.nl (hierna ook te noemen “Informatie”).

 2. Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers en door hen ingeschakelde derden.

 3. Niet onder de geheimhoudingsplicht valt die Informatie:

  1. die reeds in bezit was van de ontvanger van de informatie of openbaar toegankelijk was voordat deze door de andere partij werd verstrekt;

  2. die de ontvanger van de informatie reeds op legitieme wijze van een derde heeft ontvangen zonder een plicht tot geheimhouding;

  3. die door de ontvanger zelf is ontwikkeld onafhankelijk van de partij die de informatie verstrekt;

  4. die openbaar gemaakt moet worden op grond van een wettelijke plicht;

  5. waarvan Partijen overeenkomen dat die openbaar gemaakt mag worden.
    

Artikel 7. Acceptatie resultaat

 1. Producten en/of diensten die op grond van een overeenkomstzijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 28 dagen na ontvangst tegenbericht door JanGrietje.nl is ontvangen.
   

Artikel 8. Tussentijdse wijziging van de opdracht 

 1. Wijziging van de overeenkomstdoor Opdrachtgever is niet mogelijk zonder schriftelijke instemming van JanGrietje.nl met de voorgestelde wijziging. In geval van wijziging van de overeenkomst zijn eventuele extra kosten voor rekening van Opdrachtgever. 

 2. Wil de klant de met JanGrietje.nl de gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door JanGrietje.nl schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat JanGrietje.nl aan de klant de statusvermelding “in productie” heeft gestuurd. Na annulering brengt JanGrietje.nl bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 2. Naast de overeengekomen vergoeding vergoedt Opdrachtgever de in alle redelijkheid gemaakte onkosten na overlegging van de originele facturen en/of bescheiden. Onder deze onkosten wordt onder andere begrepen: verblijfkosten, reis-en parkeerkosten. 

 3. Opdrachtgever betaalt de facturen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. 

 4. Bij uitblijven van betalingen binnen deze termijn is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente over het hele factuurbedrag verschuldigd. Alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van EUR 500,-.

 5. JanGrietje.nl gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever facturen (gedeeltelijk) onbetaald laat. JanGrietje.nl niet aansprakelijk voor schade die door een dergelijke opschorting ontstaat. 
   

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. JanGrietje.nl behoudt zich de eigendom van alle zaken en rechten voor totdat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen jegens JanGrietje.nl heeft voldaan.
   

Artikel 11.  Indexatie

 1. JanGrietje.nl is bevoegd jaarlijks per 1 januari de tarieven die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht te indexeren zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien er uurtarieven in rekening worden gebracht door JanGrietje.nl, worden deze geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen voor gesubsidieerde sectoren. De tarieven van overige zaken, producten en/of diensten worden geïndexeerd conform de consumentenprijsindex CPI (CPI) alle huishoudens.


Artikel 12.  Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie

 2. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer. 

 5. De totale aansprakelijkheid van JanGrietje.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins (waaronder uitdrukkelijk begrepen enige onrechtmatige daad en/of garantieverplichting en/of vrijwaringsverplichting voor zover overeengekomen met Opdrachtgever) is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 50.000,-. De beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van JanGrietje.nl. 

 6. JanGrietje.nl is ter zake van de toepassing of uitvoering van de resultaten van haar werkzaamheden op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door handelingen van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart JanGrietje.nl voor alle aanspraken van derden ter zake.

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JanGrietje.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen JanGrietje.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 8. In geval van overmacht is JanGrietje.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst niet (tijdig) nakomt. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst door JanGrietje.nl niet meer kan worden verlangd. Onder welke omstandigheden in ieder geval –maar niet limitatief-wordt begrepen: iedere omstandigheid die JanGrietje.nl redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop JanGrietje.nl geen invloed heeft kunnen uitoefenen, en voorts de omstandigheid dat JanGrietje.nl een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de te leveren prestatie, niet, niet tijdig, of niet behoorlijk geleverd krijgt.
   

Artikel 13. Intellectuele eigendommen uitingen

 1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van JanGrietje.nl in het kader van de opdracht berusten uitsluitend bij JanGrietje.nl of haar licentiegevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het JanGrietje.nl en/of haar licentiegevers hebben derhalve tevens het recht om de materialen en/of resultaten in elke vorm openbaar te maken, (wetenschappelijke)artikelen over de resultaten te publiceren alsmede de (onderzoeks-)data en materialen te hergebruiken om nieuwe resultaten en/of producten te creëren. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige is het Opdrachtgever niet toegestaan de materialen en/of resultaten te verveelvoudigen, te openbaren ,te exploiteren en/of anderszins te gebruiken.

 2. Opdrachtgever vrijwaart JanGrietje.nl tegen elke rechtsvordering van derden wegens vermeende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van enig door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.

 3. Alle aan JanGrietje.nl gelieerde, of redelijkerwijs te liëren (handels-)namen/(beeld-)merken mogen slechts na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JanGrietje.nl door Opdrachtgever gebruikt worden in uitingen waaronder, maar niet uitsluitend, dag-of weekbladen, tijdschriften,(wetenschappelijke) publicaties, websites of audiovisuele uitingen.

 4. Tenzij anders overeengekomen zal Opdrachtgever vooraf toestemming aan JanGrietje.nl vragen voor rapportages of communicatie door Opdrachtgever of middels derden, in welke vorm dan ook, (waaronder mede wordt verstaan de gebruikelijke verslaglegging aan subsidieverstrekkers)indien direct of indirect wordt verwezen naar (de werkzaamheden van) JanGrietje.nl.


Artikel 14.  Persoonsgegevens

 1. Als JanGrietje.nl zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en derhalve als verwerkingsverantwoordelijke moet worden gezien, is JanGrietje.nl zelf verantwoordelijk voor deze verwerking. 

 2. Als er bij het uitvoeren van de werkzaamheden door JanGrietje.nl ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens worden verwerkt waarbij Opdrachtgever het doel en middelen van de gegevensverwerking vaststelt, sluiten JanGrietje.nl en Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst. 


Artikel 15. Tussentijdse beëindiging

 1. Iedere partij is gerechtigd indien een overeenkomst die niet door volbrenging eindigt en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. JanGrietje.nl zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 2. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich een situatie voordoet als bedoeld in en met inachtneming van artikel 6:265 BW (tekortkoming partijen). 

 3. Iedere partij is voorts gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  1. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar surséance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank wordt in gediend;

  2. de zeggenschap over de andere partij direct of indirect aan een derde wordt overgedragen;

  3. er sprake is van liquidatie van de andere partij;

 4. JanGrietje.nl heeft het recht om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen indien Opdrachtgever op enigerlei wijze, direct of indirect, betrokken is bij onrechtmatige handelingen, overtredingen of misdrijven of indien hieromtrent een vermoeden bestaat, alsmede indien Opdrachtgever op enigerlei wijze betrokken is bij handelingen die het imago van JanGrietje.nl kunnen schaden.


Artikel 16. Wijziging

 1. JanGrietje.nl is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Een nieuwe versie van de voorwaarden zal ten minste een maand voor de inwerkingtreding aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd. 


Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen bij helfte door partijen worden gedragen.

 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

hulp & advies

De gezondheids-zorg kent vele uitdagingen

bottom of page